สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
รวมระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     
รวมระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2560