สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง เผยแพร่วิีธีการคำนวณราคากลางโครงการขยายเขตท่อส่งนำ้ประปาบ้านวังพุงหมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านในโสม หมู่ทีี่ 2
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2560