สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการขยายเขตท่องส่งน้ำประปา บ้านวังพุง หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านนาตีนเขา หมู่ที่ 6
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2560