สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
 
สภาพทั่วไป
 
         องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
ห่างจากอำเภอท่าแซะ  30 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการ 25 กิโลเมตร  มีพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 168 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้
         Organization hin Kaew. Located at Moo 1, Tambon Hin Tha Sae Kaeo province.
30 kilometers away from Tha Sae district and 25 kilometers away from the center of government in the area of ??168 square kilometers Organization. The boundary is as follows.

ทิศเหนือ จดตำบลรับร่อ
ทิศใต้ จดตำบลหาดพันไกร ,ตำบลวังใหม่,อำเภอเมือง
ทิศตะวัออก จดตำบลท่าข้าม
ทิศตะวันตก จดเขตจังหวัดระนอง
District north down to wait.
South down the beach a thousand Krai district. , T. Wang, A. Muang.
South Palm Valley to take ferries across the district.
West border province of Ranong.
 
ลักษณะภูมิประเทศ(Topography)
         ตำบลหินแก้วด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับจังหวัดระนอง  มีลักษณะเป็นที่ราบเนินเขาสลับภูเขา ยังคงมีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์  ส่วนด้านทิศตะวันออกนั้นส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  โดยมีคลองพะงันไหลผ่านเหมาะต่อการทำการเกษตกรรม

         Hin Kaew in the west district. Adjacent to Ranong. The switch has a plain hill mountain. Wild weather continues to be perfect. The east side is mostly flat. The canal runs through Phangan be suitable for the agricultural industry.

ลักษณะภูมิอากาศ(Climate The weather)
         ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกตลอดปี เว้นช่วงเดือนเมษายน ฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 192.6 มิลลิเมตร อากาศเย็นสบายในช่วงฤดูฝนและไม่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28.2 องศา

         The climate is generally rainy throughout the year. Except during the rainy month annual average rainfall is 192.6 mm, cool weather during the rainy season and hot summer. The average temperature throughout the year is about 28.2 degrees.
 
หมู่ที่
Moo

ชื่อหมู่บ้าน
Village name

จำนวน
number
ประชากร
people
พื้นที่
Area
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
Name headman
ครัวเรือน
Terms or the kitchen.
ชาย
man
หญิง
woman
ไร่
Farm
เกษตร
Farmland
1
หินแก้ว(hin Kaew)
66
112
124
5,625
2,578
นายฉลองฤทธิ์ ศรีจามร
2
ในโสม(nai Som)
173
178
221
7,120
3,271
นายประเสริฐ สังข์สม
3
วังพุง(Wang pong)
142
213
212
7,820
3,933
นายสมชาย แย้มรส
4
ในรักษ์(nai Raks)
159
227
210
10,625
6,962
นายสิทธิพร  กรแก้ว
5
จันทึง(Chan Tung)
1,084
1,253
1,174
67,560
24,258
นายแฟน วรรณวิเศษ
6
นาตีนเขา(Nateenkao)
311
383
366
6,250
6,027
นายมาริน สุวรรณพรม
รวม(Total)
1,935
2,366
2,307
105,000
47,038