สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

1. ประชากรในตำบลหินแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพืชเศรษฐกิจ ดังนี้
         - ยางพารา
         - ปาล์มน้ำมัน
         - ส้มโอ
         - กาแฟ
         - ลองกอง
         - ทุเรียน
         - มังคุด
         - เงาะ
         - มะพร้าว
         - หมาก
         - ข้าวนาปี
         - ข้าวไร่

 
2. การพาณิชยกรรม และบริการ
         - โรงงานอุตสาหกรรม  1  แห่ง
         - ร้านค้าทั่วไป  35 แห่ง
         - จุดรับซื้อปาล์มน้ำมัน  7 แห่ง
         - ตลาดนัด  1  แห่ง
         - ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก  1  แห่ง
         - อู่ซ่อมรถ  5  แห่ง
         - ร้านรับซื้อของเก่า  1  แห่ง
         - โรงงานทำลูกชิ้น   1  แห่ง
         - ร้านวัสดุก่อสร้าง   1  แห่ง
         - ห้องเช่า  5  แห่ง
         - ร้านรับซื้อยางพารา  1  แห่ง
         - ประกอบการเต็นท์เช่า  1  แห่ง
         - ร้านเสริมสวย   1  แห่ง
 
1. Population nai the district, Hin Kaew, most are farmers with crops.
         - Natural rubber.
         - Palm oil.
         - Grapefruit.
         - Coffee.
         - Wollongong.
         - Durian.
         - Mangosteen.
         - Rambutan.
         - Coconut.
         - Mak.
         - Rice.
         - Rye
 
2.Commerce and services.
         - Plant 1.
         - 35 shops.
         - The purchase of palm oil 7.
         - General 1.
         - 1 of a small gas station.
         - 5 of the garage.
         - 1 of the old shop.
         - Factory Balls 1.
         - In 1 of the building materials.
         - Room for Rent 5.
         - 1 timber shop.
         - 1 of the tent rental.
         - Meeting 1.