สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
ลักษณะทางสังคม
1. การศึกษา 
         1.1 โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  2 แห่ง
                  -โรงเรียนบ้านจันทึง
                  -โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
         1.2 โรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน  1 แห่ง
                  -โรงเรียนบ้านหินแก้ว
         1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  2 แห่ง
                  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น
                  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในโสม
1. The study.
         1.1 School Number 2.
                  - Measured bandwidth the Chan school.
                  - School water.
         1.2 Expansion of School Number 1.
                  - School house hin Kaew.
         1.3 Child Development Center Number 2.
                  - Child Development Center at Bannam yan.
                  - Child Development Center at nai Som.
 
2. องค์กรทางศาสนา 
         1. วัดแก้วประสิทธิ์
         2. สำนักสงฆ์จันทึง
2. Religious organizations.
         1. Measuring Kaew Prasit.
         2. Bureau Chan d Measured bandwidth.
 
3. สาธารณสุข 
         -สถานีอนามัยตำบล   จำนวน  1  แห่ง
3. PUBLIC.
         - Health District Number 1.
 
4. หน่วยรักษาความปลอดภัย 
         -จุดตรวจ   จำนวน  1  แห่ง
4. the security.
         - Point number 1.
 
5. กลุ่มมวลชน 
         -กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   จำนวน  1 กลุ่ม
         -กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก  จำนวน  1 กลุ่ม
         -กลุ่มสตรี  จำนวน 1 กลุ่ม
         -กลุ่มนวดแผนไทย  จำนวน  1 กลุ่ม
         -กลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  จำนวน  4 กลุ่ม
         -กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านมโนราห์  จำนวน 1 กลุ่ม
         -กลุ่มหัตถกรรมและศิลปประดิษฐ์  จำนวน  1 กลุ่ม
         -กลุ่มเรือถ่อ  เรือบก  จำนวน 2 กลุ่ม
         -กลุ่มจักรสาน  จำนวน 1 กลุ่ม
         -กลุ่มดนตรีไทย  จำนวน 1 กลุ่ม
         -กลุ่ม อปพร.จำนวน 1 กลุ่ม
5. Masses.
         - The 1 group of women farmers.
         - Number of women's groups with 1 group ties.
         - The 1 group of women.
         - The 1 group of massage in Thailand.
         - Group exercise 4 groups.
         - The conservation ethic folk art of 1 group.
         - The Arts and Crafts invention of 1 group.
         - All the land of Punt 2 groups.
         - All weaving machine 1 group.
         - The 1 group of musicians Thailand.
         - All ready for. 1 group.