สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
 
              จากการสอบถามคนเฒ่าคนแก่ใน ตำบล  ได้เล่าขานสืบต่อกันมาว่าแต่ก่อนที่ประชาชนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ได้พบ หินมีลักษณะคล้ายเต่าอยู่บริเวณวัด  ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านและวัดของตนเองดามลักษณะของหินที่พบว่าหมู่บ้าน หินเต่าและวัดหินเต่า  ต่อมาชาวบ้านก็ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นภายในหมู่บ้าน  ชื่อโรงเรียนวัดหินเต่า  มีครูใหญ่สอนประจำอยู่ที่โรงเรียน  ชื่อ  นายเครื่อง  พัฒนใหญ่ยิ่ง  ได้พิจารณาเห็นว่าลูกศิษย์ของตนโง่เขลา เบาปัญญานักไม่ปราชญ์เปรื่องหลักแหลมอย่างคนอื่นเขาก็นึกว่าเป็นลางไม่ดี เพราะว่าชื่อหมู่บ้าน  ชื่อโรงเรียน  ชื่อวัดไม่เป็นศิริมงคล  จึงได้คิดเปลี่ยนชื่อใหม่และได้ไปปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดหินเต่าว่าจะตั้ง ชื่อหมู่บ้าน  ชื่อโรงเรียน ชื่อวัดอย่างไรก็ดีจึงจะเป็นศิริมงคลเจ้าอาวาสจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นหิน แก้ว  ซึ่งครูใหญ่ก็เห็นด้วยกับชื่อนี้ จึงทำหนังสือถึงอำเภอเพื่อเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านหินเต่า  ชื่อโรงเรียนวัดหินเต่า  ชื่อวัดหินเต่า เป็นหมู่บ้านหินแก้ว โรงเรียนหินแก้ว และวัดหินแก้วและต่อมากระทรวงมหาดไทยก็ได้อนุมัติเป็นหมู่บ้านหินแก้วเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม  2500 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลรับร่อ ต่อมาได้แยกออกจากตำบลรับร่อเมื่อปี พ.ศ.2534
 

              For the old people in the district as well as their recount that before the settlers have been found. Tao is like a stone in the temple. The name of the village and the villagers have their own style of rock to unite the villages. Turtle and Tortoise Stone Joss Stone. The village was set up in the village school. Stone Temple City Schools. The principal of the school is to develop a great school the students were of the view that their stupidity. A brilliant and witty ignorant, not the wise men, he was remembered as a good omen. Because the school is not a measure pass. It has a new name and to consult with the turtle rock Abbot to name the school as a measure to pass, however, the pastor changed his name to the principal stone, glass agreed with that name. Is made to change the name of the district hamlet of stone turtles. Stone Temple City Schools. Name the stone turtle. The stones are glass. School of rock crystal. The glass and stone, and later petitioned the village was approved on July 19, 2500, glass, stone, originally part of the parish been waiting for. The district has been waiting a year apart from 2534.