สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
สำนักงานปลัด
 
นายประยุทธ รัตนบันดาล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ) ระดับกลาง
นางปิยวรรณ ศรีสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น
นางพัสรินทร์ พยัคฆ์โส
หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
นางสาวจีรวรรณ สมบัตินา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวทิวารักษ์ ชิตอักษร
ทรัพยากรบุคคล
นางอุไร พรหมหีต
นักพัฒนาชุมชน
นางนิภาพร ศิริมังกร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางพรศิริ ศรีพักตร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายพงศักดิ์ ยังกิว
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นางกรรณิกา แก้วพักดี ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุมณฑา หนูจุ้ย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจรีย์วรรณ พลวัชรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
นางสาวสุภาพร ศิลาทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ หญีตอารัญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายครองชัย พรมเทพ
พนักงานขับรถยนต์