สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
 
กองคลัง
 
นางศิริโฉม ฤกษ์พล
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
ระดับต้น
นางจันทนา สุนสาระพัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพัทธ์ธีรา แจ้งนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอมรกาญจน์ ณ วรรณาวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางฐิติกัญญ์ จินาตง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ