สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
 
กองช่าง
 
นายสมหมาย สุชีพ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
ระดับต้น
- ว่าง -
นายช่างโยธา
นายสุธินันท์ คชโอสถ
นายช่างโยธา
นายสานิตย์ ธนบัตร
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าที่ร้อยตรี ไตรเทพ นุ้ยพะเนิน
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาว ฐิติมา สอนสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ