สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
         นโยบายที่ได้กำหนดขึ้น  ได้ยึดหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้วเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
ที่กำหนดไว้ในกฏหมายกฎข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ใช้ในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว  อันได้แก่ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และหนังสือสั่งการ จากทุกระทรวง ทบวงกรม ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานถนน สะพานท่อเหลี่ยมฯ  ในเขตพื้นที่ตำบลหินแก้วให้มีความสะดวก
         1.2 ก่อสร้างระบบประปาและต่อเติมขยายเขตประปา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเป็นระบบ
         1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ  รวมทั้งประปาภูเขา ให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียง
         1.4 ขยายเขต ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
         1.5 ช่วยเหลือ ปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

2. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข
         2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
         2.2 เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
         2.3 ควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่น
         2.4 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องให้ความรู้ ในการดูแลตนเองเป็นพิเศษ
         2.5 ส่งเสริมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของคนในท้องถิ่น

3. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
         3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดเพื่อผลผลิตทางการเกษตร
         3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ปุ๋ยชีวภาพ สารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อการลดต้นทุนการผลิต
         3.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของครัวเรือน กลุ่มอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
         3.4 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการกลุ่มอาชีพ
         3.5 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลให้มีความเข็มแข็ง

4. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ
         4.1 ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
         4.2 ส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก  เยาวชน  ในสถานศึกษา
         4.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
         4.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ทางศาสนาตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
         4.5 ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลมีมาตรฐาน เป็นศูนย์รวมในการออกกำลังกายของประชาชน
         4.6 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด

5. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม
         5.1 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก  สตรี  และเยาวชน  โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
         5.2 ดูแลให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์
         5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
         5.4 ประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแล  รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

6. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
         6.1 ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่และมีความสมบูรณ์ตลอดไป
         6.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         6.3 ส่งเสริมการจัดทำแนวเขตป่าที่ชัดเจน

7. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
         7.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  และหน่วยงานของ อบต.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
         7.2 พัฒนางานให้บริการประชาชน ในเชิงรุก พัฒนาการให้บริการเคลื่อนที่ให้มีประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
         7.3 พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับจังหวัด  กรม กระทรวงเพื่อข้อมูลรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
         7.4 ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการให้ดูดี  สวยงาม
         7.5 สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของ อบต.
         7.6 สนับสนุนความเข็มแข็ง ของประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมตำบล
         7.7 วางโครงสร้างทางด้านบุคลากรด้วยกรอบอัตรากำลัง บุคลากรทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ พนักงานจ้างโดยยึดหลัก วางคนให้เหมาะสมกับงาน

         นโยบายได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ชาวตำบลหินแก้วโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนหินแก้ว
การจัดทำงบประมาณการ จัดซื้อ  จัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดควบคู่กับการบริหารโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล กล่าวคือ
         1. หลักนิติธรรม
         การปฏิบัติงานต้องให้ถูกต้องตามคำ ระเบียบ ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของทางราชการ
         2. หลักคุณธรรม
         ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วทุกระดับ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมตามข้อกำหนดด้านคุณธรรม  จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
         3. หลักความโปร่งใส
         มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานให้ประชาชนทราบได้แก่  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ระเบียบขั้นตอนการให้บริการ มติที่ประชุมสภาที่สำคัญ ผลการดำเนินงาน  แผนงาน/โครงการพัฒนารายงาน
ทางการเงินและบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
         4. หลักการมีส่วนร่วม
         เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา / โครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลร่วม สังเกตการณ์ในการประชุมสภา อบต.ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
         5. หลักความรับผิดชอบ
         โดยการเอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน มีการจัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ดำเนินการจัดการจัดการบริการสาธารณะ ครอบคลุมภารกิจที่ต้องทำตาม
กฎหมายกำหนด ผู้ปฏิบัติงานเอาในใส่การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ หรือได้รับหมอบหมายจนประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด
         6. หลักความคุ้มค่า
         การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  มีการจัดลำดับก่อนหลังตามความจำเป็น  เร่งด่วนของโครงการโดยมีการติดตามและประเมินผล ในการจัดซื้อ จัดจ้างมุ่งเน้นให้เกิดความประหยัด งบประมาณมีการจัดทำทะเบียนการใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์  รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้อง และประหยัดคุ้มค่า ลำพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว  คงไม่สามารถ บันดาลให้นโยบายที่กระผมได้แถลง ไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติ วันนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงได้อย่างแน่นอน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าพนักงานส่วนตำบล  ทุกคน ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รวมทั้งภาคเอกชน ในพื้นที่ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้อง ประชาชนตำบลหินแก้ว ทุกคนคงจะมีเป้าหมายการทำงานตรงกัน คือ  " ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ตำบลหินแก้ว"
 
Development policies of the local administration.
These were set up. The principles governing a democracy with the King as Head of State.
The participation of citizens under the Constitution of the Kingdom of Thailand, BE 2550 as the authority.
Defined in law or regulations. The official ceremony for the administration of Organization Act, including stone, glass District Council and Tambon Administration Amendment Act 2537 (No. 5) BE 2546.
Under the plan and the process of decentralization to local government rules and regulations of the 2542 regulations. Books and ordered the massacres of ministries given to the following local government.

1. Policy development infrastructure.
1.1 Construction and renovation of road infrastructure maintenance. Cut the pipe bridge. Rocks in the district, with easy access to glasses.
1.2 Construction of the addition to the water supply system and water supply. To solve the water shortage problem in a systematic way.
1.3 Construction and improvement of natural resources. The mountain water. People have access to adequate consumption.
1.4 to repair the electric public
1.5 help repair farmland damaged by natural disasters.

2. Policy development in public health.
2.1 Promotion and Development of Primary Health Care.
2.2 The health insurance fund.
2.3 Control endemic.
2.4 Provide annual medical examination. Especially in the elderly who need to know. In a special care.
2.5 Promotion of Thailand plans health of local people.

3. Policy development.
3.1 To promote and develop the market for agricultural products.
3.2 Promote the development and use of bio-fertilizers. Extracts of local herbs to reduce production costs.
3.3 To promote and develop the professional skills of the household group with an outside agency.
3.4 Financial support for the occupation.
3.5 Support the development and transfer of agricultural technologies to the strength of the district.

4. Policy development in education. Culture. Local knowledge and recreation.
4.1 Promote and develop child care centers to have standard
4.2 promote activities beneficial for young children in schools.
4.3 To promote and preserve local culture and local partners to remain sustainable.
4.4 Promote the event in your day. By local religious traditions.
4.5 Construction of the stadium district standards. Exercise as the embodiment of the people.
4.6 Promoting competition in both the district level. Districts and provinces.

5. Policies social development.
5.1 To promote the development of children, women and youth, in partnership with external agencies.
5.2 Ensuring the welfare of the elderly disabled patients.
5.3 Preventing and drugs.
5.4 Coordination with the agencies responsible for the care. Maintain order. And life safety. And property of the people.

6. Policy development environment.
6.1 Maintenance of forest to survive and complete life.
6.2 Create awareness and awareness of the environment and natural resources management.
6.3 Promote the preparation of a forest clear.

7. Policy development and management.
7.1 Capacity Building. And agencies. Skip to achieve high performance.
7.2 development of public services in developing proactive mobile services to benefit the most people.
7.3-to-date technology to link into a network of provincial departments for timely information quickly.
7.4 Premises and improve the landscape look beautiful.
7.5 Support public participation in the development and monitoring of the Community
7.6 Support strengths. The parish community of communities.
7.7 The structure of the human frame. Personnel and local government officials and employees employed by the principal. Put people to work right.

Policy is based on the benefit of the public. The parish glass stones with regard to public participation. In the development plan of the Organization rocks glass.
Budgeting and procurement and performance assessment. Disclosure. Information as required by law in conjunction with the administration of the principles of good governance, that is.
1. The rule of law.
Operations must be in accordance with the orders and regulations to protect the interests of the government.
2. Integrity.
Workers Rights in the rocks glass. To be a virtue. Ethical and moral scruples requirements. Ethics of the Organization.
3. Transparency.
The disclosure of information to the public include the operations. Budget provision. Procedural services. Resolution of the Council. Overall result Program / Project Development Report.
Finance and accounting, procurement, etc.
4. Principles involved.
Open to the public. Participate in the proposed issue / project development plan for the district. Observer in the Council. Join the Community Committee on Procurement.
5. Primary responsibility.
Attention to the problems suffered by the people of the organization's grievance process and a clear solution. Management of public services. The mission was to follow.
Law practitioners took on the duties and responsibilities. Or assignment successfully and optimization.
6. Principal value.
The District Development Plan. Has the priority as needed. Urgent projects are monitored and evaluated in a procurement focus on the economy. Funds are made up of durable materials and is utilized correctly. And cost savings. Alone, the only one I or its management policy that I would not be inspired to release. Sensitive to the prestigious Council. This was done for sure. Without the cooperation of all parties that all employees of the District government and community leaders, village and private sectors. In the area which I represent. Sub rocks glass. Everyone would have the same goal is the "benefit of the Parish brothers rock crystal".