สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
 
กระบวนงานบริการ  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
กำกับดูแลโดย  สำนักงานปลัด
******************************************
กระบวนงานบริการ

เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
1. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือร้องเรียน
1. รับเรื่อง
2.ตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. ผลการตรวจสอบผู้ร้องเรียนทราบ
7  วัน/ราย หัวหน้าสำนักงานปลัด
2. งานสงเคราะห์สวัสดิการสังคม
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
1. ยื่นคำร้องขอรับสิทธิ
2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ
15นาที/ราย นักพัฒนาชุมชน
3. งานบรรเทาสาธารณภัย   1. รับแจ้งเหตุ
2. ตรวจสอบให้การช่วยเหลือ
3. ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ
ทันทีที่เกิดเหตุ หัวหน้าสำนักงานปลัด
4.  งานบริการข้อมูลข่าวสาร - สำเนาบัตรประชาชน 1. รับคำร้อง
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3. ให้ข้อมูล/เอกสารที่ผู้ขอต้องการ
20 นาที/ราย เจ้าพนักงานธุรการ
5. งานจดทะเบียนพาณิชย์ - สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
1. รับคำขอ
2. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารประกอบ
15 นาที/ราย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
6. งานขอหนังสือรับรอง
- สำเนาบัตรประชาชน
1. ยื่นคำร้อง
2. ออกหนังสือรับรอง
5 นาที/ราย เจ้าพนักงานธุรการ