สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
   
 

วิสัยทัศน

*********************************
" พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่  ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอนุรักษ์และ พื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับพัฒนา องค์กรให้มีประสิทธิภาพ "
พันธกิจ
**********************************
         1.พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ใช้ได้ตลอดปี  ให้มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
         2.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค - อุปโภค  น้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ และมีคุณภาพ
         3.พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         4.ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แลเกษตรทฤษฎีใหม่
         5.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  และเยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
         6.คุ้มครองดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         7.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         8.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
         9.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
         10.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
*******************************************
         1.การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
         2.มีน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่คุณภาพและพอเพียง
         3.เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง  นำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่มาปรับใช้อย่างคุณภาพ
         4.ชุมชนปลอดจากโรคติดต่อ และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
         5.ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
         6.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
         7.ขยายโอกาสการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารให้ทันเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
         8.สงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
         9.บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         10.การเมือง การบริการ มีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
 
Vision of local development.
*******************************************
"Developing infrastructure to cover the area. Coupled with the development of conservation and quality of life. Refresh and culture. Local knowledge. Environment and Natural Resources to develop and maintain. Organization to be effective. "
 
Mission Development.
*******************************************
1. Developed transport routes to be used throughout the year. Provide more convenient and more secure.
2. Development of water resources for human consumption - enough to supply water for agriculture and quality.
3. Development and promotion of sports culture and traditional knowledge.
4. Promotion and economic development. The sufficiency economy. Then a new theory.
5. Promote the development of women, children and youth, the elderly and the disabled.
6. Protection. And maintenance of natural resources and the environment.
7. Prevention and Mitigation.
8. Prevention and treatment.
9. Prevent and solve drug problems.
10. Developing effective organizational management.
The goal of sustainable development.
*******************************************
1.Transportation is convenient and safe.
2.'s Water consumption - household and agricultural water quality and sufficiency.
3. Economy are strong. The new theory of agriculture by using a fine quality.
4. Community free from disease. Perfect health and strength.
5. Community sustained drug.
6. Further study. Religion, culture and traditional knowledge.
7. A chance to get to know. Current world news and breaking stories.
8. Welfare of children, women, elderly, disabled and disadvantaged people.
9. Maintenance of natural resources and the environment.
10. Politics and service transparency. Public participation in the audit.